Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy och miljöledningssystem

kva1Leksands Miljövård har byggt upp ett integrerat ledningssystem som innefattas av krav enligt ISO 9001:2008 och Europagemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning EMAS . Företaget strävar efter att bli certifierade i båda standarderna under 2011. Ledningssystemet finns dokumenterat, dels på G i datorn samt i en pärm.

Leksands Miljövård har en verksamhetspolicy som innefattar ambitioner ur miljö, kvalitets- och arbetsmiljöaspekter:

Verksamhetspolicy

Leksands Miljövård ska utföra allt inom avlopp som uppfyller kundernas krav och förväntningar. Våra kunder ska känna förtroende för oss.

Vi ska ha en hög tillgänglighet och ge god service genom att hålla utlovade tider, ge tydlig information om det arbete som ska utföras och lämna kundernas miljöer i gott skick efter utfört arbete.

Vi ska sträva efter att långsiktigt förbättra miljön genom att minska CO2 – utsläppet. Det gör vi genom att uppfylla avgaskraven enligt EU:s direktiv, att effektivt planera körsträckor, att köra sparsamt och välja miljömässigt bra drivmedel.

Vi ska arbeta för en säker och trivsam arbetsmiljö och förebygga skador och olyckor. Våra förare ska veta hur bilens utrustning hanteras på ett säkert sätt, ska använda varselkläder när det är nödvändigt, känna till och följa gällande trafiksäkerhetsregler samt respektera att alkohol och droger inte får förekomma under arbetstid. Våra bilar ska vara säkerhetsutrustade och underhållas regelbundet.

Vi ska sträva efter att ständigt förbättra verksamheten genom att öka servicegraden gentemot våra kunder, minska negativ miljöpåverkan och öka säkerheten för våra medarbetare.

Vi följer upp mål och arbetsrutiner systematiskt och i alla aktiviteter och inför alla beslut tar vi hänsyn till kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi följer de lagar och förordningar som gäller för vårt verksamhetsområde.

Miljöpåverkan

Leksands Miljövård har identifierat hur företaget påverkar miljön i en miljöaspektlista (se bilaga). Den mest betydande miljöaspekten är transporterna som innebär CO2-utsläpp och utsläpp av andra farliga ämnen, därefter el- och värmeförbrukningen. Dessa aspekter har därför målsatts för att minska CO2-utsläppet och el- och värmeförbrukningen.

Leksands Miljövård har idag tre lastbilar som är miljöklassificerade. En av lastbilarna uppfyller Euroklass V, en uppfyller Euro-klass III och den tredje är miljöklassificerad enligt svenskt miljöklassificeringssystem. Den äldsta lastbilen av årsmodell, 1987 uppfyller inte dagens miljökrav och används därför i liten utsträckning vid högsäsong på våren. Som ett långsiktigt mål ska Leksands Miljövårds samtliga lastbilar bytas ut för att uppfylla minst EU-klass IV, för att ytterligare minska onödigt utsläpp. Som bränsle används diesel. Lastbilarna har datoriserade växellådor för bästa miljökörning. Alla körsträckor planeras noggrant för att minska antalet körda mil. Samtliga förare kommer i den grundläggande utbildningen för yrkestrafik att lära sig mer om hur de kan minska negativ miljöpåverkan i sin körning.

För att minska el- och värmeförbrukning har värmepumpar installerats på båda garagen, samt finns planer på att isolera dörrar och fönster i båda garagen och kontorsbyggnaden.

Miljömål 2011-2016

Leksands Miljövård har följande miljömål 2011-2012 (se bilaga mål och handlingsplan)

  • Minska CO2-utsläpp genom att öka omsättning och vinst med 3 kr per förbrukad liter bränsle
  • senast 2011-12-31
  • Minska el- och värmeförbrukningen med 2 procent senast 2011-12-15
  • Minska riskerna för skador på miljön genom följande aktivitetsmål.

Målet ska börja mätas från 2012– antal tillbud och skador/omsättning:
-Sätta upp brandvarnare, senast 2011-12-15
-Införskaffa Zugolpåsar till varje bil, senast 2011-12-15
-Fasa ut miljöfarlig hydralolja, senast 2012-05-30
-Sätta upp skyltar vid hantering av olja, senast 2011-08-31

Miljöprestanda

kva2Leksands Miljövård har börjat registrera miljöindikatorer från och med 2010 för att kunna följa förbrukningen av energi, vatten, m.fl indikatorer årligen i syfte att kunna se förändringar och förbättringar. Se bilaga Indikatorer.

Lagstadgade miljökrav

Leksands Miljövård har identifierat lagstadgade miljökrav i en lagförteckning som kommer att uppdateras årligen av en konsult. För att kontrollera lagefterlevnad finns en checklista till hjälp, som även den kommer att kontrolleras och uppdateras av en konsult i samband med laguppdateringen. VD ska gå igenom checklistan årligen inför Ledningens genomgång.

Leksand 2011-10-15
Christer Backlund, VD

Miljökontrollantens namn och ackrediterings- eller licensnummer och datum för godkännandet

Miljöpolicy och miljöledningssystem. (scannat original)