Avlopp Leksand

Ni som har fått stopp i avlopp i Leksand kan kontakta oss. Även om ni behöver spolning av avlopp. Vi hjälper er. Vi vill även värna om att ni ska vara medvetna om miljön och bestämmelser runt vatten och avlopp så hänvisar därför till kommunens information. Läs gärna mer om vad vi kan göra för dig på vår sida om avlopp och se vår djupgående film från en av våra felsökningnar.

Från Leksand kommuns webbplats 2014-11-05

På Leksands kommuns webbplats får du information som rör vatten och avlopp. Om du har frågor om kommunalt vatten och avlopp kontaktar du i första hand Dala Vatten och Avfall AB.

De flesta hushåll i Leksand är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, VA-nätet. Kommunen har tre vattenverk och sju avloppsreningsverk.

Dala Vatten och Avfall AB sköter VA-verksamheten i kommunen. Det är ett bolag som ägs gemensamt av Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbros kommuner.

Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp, till exempel om anslutning, taxor och avgifter, kontaktar du Dala Vatten och Avfall.

Kommunens miljöavdelningen kontrollerar hur vattenrenings-verken och avloppsreningsverken sköts, bland annat genom att granska miljörapporter och verksamhetens egenkontroll.

Från Leksand kommuns webbplats 2014-11-05

Enskilda avlopp kan påverka hälsa och miljö. För att anlägga ett enskilt avlopp krävs att en ansökan eller anmälan lämnas till Miljöavdelningen.
Enskilda avlopp kan vara bra lösningar om de anläggs på rätt sätt och sköts väl. Görs inte det kan de orsaka förorening av till exempel dricksvattenbrunnar eller sjöar.

För att få anlägga eller ändra ett enskilt avlopp med vattentoalett ansluten behöver du tillstånd av Miljöavdelningen. Om du bara har BDT-avlopp (bad-, disk- tvätt) krävs en anmälan.
Innan du planerar att anlägga ett enskilt avlopp kan det vara idé att undersöka om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp eller gå ihop med grannfastigheter för att anlägga gemensamt avlopp.

I ansökan / anmälan ska du ange vilken typ av avlopp du önskar, avstånd till vattentäkter, vattendrag och sjöar. En situationsplan över fastigheten ska bifogas. Det krävs också en eller flera provgropar på den tänkta platsen för avloppsanläggningen för att kunna bedöma om marken är lämplig. Läs mer i Miljöavdelningens informationsblad om avlopp.
För prövning av ansökan och anmälan tas en avgift ut enligt kommunens taxa enligt miljöbalken.